BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Neslihan ÇAVUŞOĞLU, Gözde ARITICI ÇOLAK
GAZİANTEP’DEKİ ÖZEL DİYALİZ MERKEZLERİNDEKİ HEMODİYALİZ HASTALARININ MALNUTRİSYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ
 
Giriş: Hemodiyaliz alan hastalarda malnutrisyon sık görülmektedir. Malnutrisyon hastalarda mortalite ve morbiditeye neden olan önemli bir sorundur. Amaç: Bu çalışmanın amacı, Gaziantep ilinde yer alan özel bir diyaliz merkezine hemodiyaliz tedavisi için başvuran hastaların malnütrisyon durumunu saptamaktır. Yöntem: Çalışma kesitsel, tanımlayıcı bir çalışmadır. Nisan- Mayıs 2020 tarihleri arasında, hemodiyaliz tedavisi gören 19-65 yaş arası 132 (Erkek: 71, Kadın: 61) hemodiyaliz hastası ile yürütülmüştür. Çalışmaya katılan bireylerin bilgileri toplamak için anket formu kullanılmıştır. Anket formu çalışmaya katılan hasta ve araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak doldurulmuştur. Bu formda bireylerin demografik özelliklerinin yanında beslenme alışkanlıkları, sağlık durumları sorgulanmış, biyokimyasal parametreleri, antropometrik ölçümleri araştırmacı tarafından yapılmıştır. Anket formuna ek olarak Subjektif Global Değerlendirme Testi ve Nütrisyonel Risk Skoru (NRS-2002) Değerlendirme Formu bilgileri araştırmacı tarafından alınmıştır. Çalışmanın yürütülebilmesi için Acıbadem Üniversitesi etik kurulu tarafından 2020/05 sayılı 09.04.2020 tarihli ‘Etik Kurul Onayı’ alınmıştır Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 46,1±11,0 yıldır. Hastaların hemodiyaliz tedavisi öncesi vücut ağırlığı ortalaması 75,1±14,4 kg iken, kuru vücut ağırlık ortalaması 72,7±14,3 kg’dır. Erkek hastaların BKİ değeri ortalaması 26,1±3,6 kg/m2 iken, kadınlarda 28,2±5,4 kg/m2’dir (p=0.008). NRS-2002 ve SGA testlerinin sonuçlarına göre hastaların hiçbirinde malnutrisyon bulunmamaktadır. Hemodiyaliz tedavi süresi arttıkça hastaların albümin değerlerinde düşmenin olduğu ve bu farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.01). Sonuç: Hemodiyaliz alan hastaların malnutrisyon durumunu belirlemede birden fazla ölçeğin ve parametrenin birlikte kullanılması malnutrisyonun erken dönemde tanımlanması için oldukça önemlidir. Bu çalışma Neslihan Çavuşoğlu’nıun uzmanlık tezinden üretilmiştir)

Anahtar Kelimeler: Beslenme Durumu, Kronik Böbrek Yetmezliği, Malnütrisyon, Tarama testleri 


Keywords: