BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aysel ŞAHİN KAYA, Çiğdem BOZKIR, Cihangir MOLLAOĞLU
FUTBOL HAKEMLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ
 
Amaç: Futbol hakeminin fiziksel hali müsabaka boyunca yüksek hızda yaptığı mesafeleri etkilemektedir. Farklı klasmanda görev yapan hakemlerin kuvvet ve koordinasyonlarının farklılığını etkileyen en önemli etkenlerden biri beslenmedir. Bu çalışmada amaç, farklı düzeydeki futbol hakemlerinin beslenme alışkanlıklarını sorgulamak ve antropometrik ölçümlerini değerlendirmektir. Yöntem: Çalışma Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ İl Hakem Kuruluna kayıtlı olan 35 erkek ve 12 kadın toplam 47 futbol hakemi üzerinde yapılmıştır. Bireylere 3 bölümden oluşan soru kağıdı araştırmacı tarafından yüzyüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. İlk bölümde demografik özellikler, ikinci bölümde antropometrik ölçümler, son bölümde ise beslenme alışkanlıkları sorgulanmıştır. Bulgular: Bireylerin %75’i erkek, %25’i kadındır. Ortalama yaş 22,1±5,19 yıldır. Bireylerin ortalama vücut ağırlığı 69,26±10,14 kg iken, beden kütle indeksleri 22,17 ± 2,53kg/m2’dir. Bireylerin %77’sinin beslenme eğitimi almadığı ancak yine %77 hakemin klasmanları farketmeksizin antrenman/müsabaka performansı ile beslenmenin ilişkili olduğunu düşündüğü tespit edilmiştir. Klasmanlarına göre hakemler benzer şekilde yeterli ve dengeli beslendiklerini beyan etmişlerdir. Hakemlerin klasman düzeyine göre vücut ağırlığı, boy uzunluğu, beden kütle indeksinde anlamlı bir farklılık görülmezken, bel çevresi ölçümleri anlamlı olarak farklı bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Hakemlerin üst düzey performans sergilemeleri, sağlıklı olmaları, doğru ve etkili beslenmeleri için öğün atlamamaları gerektiği konusunda eğitilmeli, bu konuda doğru beslenme alışkanlığı kazandırılmalıdır. Hakemlerin antrenman ve müsabaka dönemlerinde ideal antropometrik ölçümler ile optimal performans için makro ve mikro besin öğeleri ihtiyaçları karşılanmalıdır. Futbol takımlarında bulundurulması zorunlu beslenme uzmanı uygulamasının hakemlik yapılan kurumlarda da yaygınlaştırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. (ORCID ID: 0000-0001-7234-4900)

Anahtar Kelimeler: Futbol, Hakemlik, Beslenme alışkanlıkları, Antropometrik ölçümler 


Keywords: