BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif EDE, Mustafa ÖZTÜRK
FİBROMİYALJİSİ OLAN HASTALARDA KİNEZYOLOJİK KAS YÖNTEMİ İLE BELİRLENMİŞ BESİNLERE YÖNELİK ELİMİNASYON DİYETİNİN FİBROMİYALJİ SEMPTOMLARINA VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
 
Amaç: Fibromiyalji sendromu, kronik ve yaygın kas iskelet sistemi ağrıları ile karakterize olan tutukluk, yorgunluk, uykusuzluk, baş ağrısı şikayetlerinin eşlik ettiği bir klinik tablodur. Besin bileşenlerine karşı aşırı duyarlılığın bir sonucu olarak beyin-bağırsak aksındaki değişikliklerin fibromiyalji patofizyolojisinde etkili olabilecek mekanizmalardan sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Bu araştırmada fibromiyalji tanılı hastalarda kinezyolojik kas yöntemi ile belirlenmiş besinlere yönelik eliminasyon diyetinin fibromiyalji semptomlarına ve yaşam kalitesine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya alınan 20 fibromiyalji hastasında biyotensör ve kinezyolojik kas yöntemi ile besin hassasiyeti tarandı ve bu besinler bir ay süre ile diyetten çıkarıldı. Diyet öncesi ve sonrasında hastalara Yeniden Gözden Geçirilmiş Fibromiyalji Etki Anketi ve SF-36 Yaşam kalitesi ölçeği uygulandı. Ölçek skorları arasındaki farklılıklar SPSS-25 programında ‘Paired Sample t Test’ kullanılarak karşılaştırıldı. Bulgular: Fibromiyalji skorları diyet öncesinde 58,0 ± 19,5 iken diyet sonrasında 29,2± 16,9 olarak bulundu. Diyet öncesi ve sonrasında istatiksel olarak anlamlı fark bulundu (p< 0.05). Yaşam kalitesinde fiziksel fonksiyonellik, ağrı canlılık, mental sağlık , sosyal fonksiyonellik ve emosyonel rol parametrelerinden anlamlı iyileşme görüldü (p< 0.05). Fiziksel rol ve genel sağlık parametrelerinde iyileşme görülürken bu fark istatisteksel olarak anlanlı değildi (p=0,66; p=0,173). Sonuç: Kinezyolojik kas yöntemi ile belirlenmiş besinlere yönelik eliminasyon diyetinin fibromiyalji semptomlarına yönelik şikayetlerin azaltılmasında ve yaşam kalitesinde bazı parametrelerin iyileştirilmesinde etkili olabileceği sonucuna varıldı. Bu araştırmada literatürde kanıtlanmamış bir yöntem olan kinezyolojik kas testinin fibromiyaljili hastalarda besin hassasiyetinin belirlenmesinde ve semptomların tedavisinde etkili olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, Beslenme, Besin Hassasiyeti, Eliminasyon diyeti, Kinezyolojik kas testi.



 


Keywords: