BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine YILMAZ, Eda KÖKSAL
FAZLA KİLOLU VE OBEZ DİYABETLİ BİREYLERİN HEDONİK AÇLIK DURUMLARININ BELİRLENMESİ
 
Bu çalışmada tip 2 diyabetli fazla kilolu ve obez bireylerde hedonik açlık skorları ile glisemik kontrol ve antropometrik ölçümler arasındaki ilişkinin incelenmesi ve diyabetli olmayan grup ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma Sivas Numune Hastanesi diyet polikliniğine başvuran 18-65 yaş ve 25-35 arası BKİ aralığında olan ve en az 1 yıldır tip 2 diyabet tanılı hastalarda yapılmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi için Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu’ndan ve Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nden izin alınmıştır. Veriler anket formu kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Hedonik açlığı saptamak için Besin Gücü Ölçeği kullanılmıştır. Toplam 74 kişi ile yapılan çalışmada hem diyabetli grupta hem de kontrol grubunda 37 kişi yer almaktadır ve grupların sırasıyla %42.5’i ve %58.8’i kadın ve %57.5’i ve %41.2’si erkektir. Bireylerin yaş ortalaması diyabetli ve kontrol grubunun sırasıyla 52.59±7.8 ve 45.0±9.5 yıldır. Kontrol grubunun hedonik açlık skoru (3.08±0.84) diyabetli grubun hedonik açlık skorundan (2,67±0.74) anlamlı olarak daha yüksektir (p=0.032). Bunun yanında hem diyabetli grupta hem de kontrol grubunda erkeklerin hedonik açlık skorunun kadınlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p>0.05). Diyabetli grupta iştah düzeyi, vücut ağırlığı, BKİ ve bel çevresi , kontrol grubunda ise sadece iştah düzeyi ile hedonik açlık skoru arasında anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca diyabetli grupta hedonik açlık skoru ile Hba1c ve açlık kan şekeri arasında zayıf pozitif bir ilişki vardır (p>0.05). Bu bağlamda diyabetli bireylerde glisemik kontrolün sağlanmasında hedonik açlığın da bir bileşen olarak değerlendirilmesi son derece önemlidir. Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma ülkemizde diyabetli bireylerde hedonik açlık durumunu inceleyen ilk çalışmadır ve bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. (ORCID ID: 0000-0001-7141-7741)

Anahtar Kelimeler: Hedonik Açlık, Obezite, Diyabet 


Keywords: