BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hakan TOĞUÇ
EV HANIMLARINDA TÜKETİLEN DİYETİN ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ İLE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN İLİŞKİSİ
 
Beslenme insan sağlığında büyük öneme sahiptir. Tüketilen diyetin antioksidan içeriği diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, obezite, kanser gibi birçok hastalık ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı ev hanımlarında tüketilen diyetin antioksidan kapasitesi ile antropometrik ölçümlerin ilişkisi incelemektir. Araştırma Malatya ilinde Turgut Özal Üniversitesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beslenme ve Diyet biriminde Mayıs-Kasım 2022 tarihlerinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında 58 katılımcıya ulaşılmış olup, katılımcıların 24 saatlik besin tüketim kayıtları ve antropometrik ölçümleri (boy, vücut ağırlığı, bel çevresi, kalça çevresi, vücut yağ oranı, vücut sıvı oranı, vücut kas ağırlığı) yüzyüze görüşme tekniği ile alınmıştır. Katılımcıların besin tüketim kayıtları BEBİS 8.2 paket programı ile alınmış ve elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak istatistiksel analiz yapılmıştır. Tanımlayıcı veriler aritmetik ortalama, standart sapma, alt-üst değerler, sayı, yüzde olarak ifade edilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygunluğu için Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmıştır. Verilerin karşılaştırılmasında Pearson korelasyon analiz testi kullanılmıştır. Katılımcıların yaş ortalamaları 45,65±9,61 iken, %93,1’i evli, %50’si ilkokul, %3,4’ü üniversite mezunu olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılardan diyetindeki antioksidan kapasitesi yüksek olanların bel/kalça oranlarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir (r=-0,291; p=0,027). Bu araştırmada ev hanımlarında tüketilen diyetin antioksidan kapasitesi ile bel/kalça oranı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiş olup, bu doğrultuda obezite ile mücadelede diyetin antioksidan içeriğinin arttırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. (ORCID ID: 0000-0002-8134-1151)

Anahtar Kelimeler: Ev hanımları, diyet, antioksidan, antropometrik ölçüm 


Keywords: