BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma GÜR
ENGELLİ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERINDE BESLENME BILGISININ DEĞERLENDIRILMESI
 
Amaç: Engelli çocukların ebeveynlerinde beslenme bilgi ve tutumlarını değerlendirmek ve etkileyen faktörleri belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırma, Erzurum Recep Birsin Özen Özel Eğitim Uygulama okulunda örnekleme yöntemine gidilmeden katılımı kabul eden ebeveynler ile (S=114) gerçekleştirilmiştir. Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve Yetişkinler için Beslenme Bilgi Düzeyi Ölçeği ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, yüzdelik, ortalama, varyans analizi ve korelasyon kullanılmıştır. Etik ilkelere uyulmuştur. Bulgular: Ebeveynlerin yaş ortalamasının 32.71±8.17 ve %71.1’inin kadın olduğu, %63.2’sinin evli, %78.9’unun çalıştığı, %50’sinde evdeki birey sayısının 5 ve daha fazla olduğu saptandı. Ebeveynlerin %18.4’ünün bütçesinin yarısını beslenmeye ayırabildiği, %50’sinin günde 5-10 bardak su içtiği, %73.7’sinin vitamin desteği almadığı ve %68.4’ünün 3 öğün beslendiği belirlendi. Ebeveynlerin %55.3’ünün kahvaltıyı önemsediği, %57.9’unun bazen öğün atladığı ve öğün atlayanların %44.7’sinin öğlen yemeğini atladığı saptandı. Ebeveynlerin yarıdan fazlasının beslenme eğitimi almadığı, eğitim alanların %15.8’inin sağlık çalışanlarından bilgi edindiği, %76.3’ünün eğitim istediği, %23.7’sinin çocuk beslenmesi konusunda bilgi gereksinimi olduğu belirlendi. Ebeveynlerin temel beslenme bilgisinin 72.60±10.90 ve besin tercihi bilgisinin 49.94±9.90 olduğu saptandı. Ebeveynler arasında, çalışanların, ilkokul mezunu olanların, sigara kullanmayanların, günlük 11 bardak ve daha fazla su tüketenlerin, vitamin desteği alanların, akşam yemeğini önemseyenlerin, öğün atlamayanların, en çok kahvaltı öğününü atlayanların, beslenme eğitimi alanların ve eğitim almak istemeyenlerin temel beslenme ve besin tercihi bilgisinin önemli düzeyde daha yüksek olduğu belirlendi (p<.05). Yaş ile temel beslenme ve besin tercihi bilgisinin negatif korelasyon gösterdiği saptandı (p<.05). Sonuç: Ebeveynlerin temel beslenme ve besin tercihi bilgisi çok iyi düzeydedir. Fakat, beslenme eğitimi gereksinimi değerlendirirken ebeveynlerin bazı özelliklerinin dikkate alınması gerekmekte ve yaş ilerledikçe bilgi gereksinimi artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Engelli beslenmesi, Beslenme farkındalığı, Tanımlayıcı araştırma 


Keywords: