BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meltem YÜCEL ILGAR, Buket BÜYÜKTURAN, Öznur BÜYÜKTURAN
ENGELLİ BİREYLERE BAKIM VERENLERDE ALGILANAN BAKIM VERME YÜKÜ VE FONKSİYONELLİK PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, engelli bireylere bakım verenlerin bakım verme yüklerinin fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü değerlendirme yöntemleriyle değerlendirmek ve bu değerlendirmelerin ilişkisini incelemektir. Yöntem: Bu çalışma gözlemsel bir çalışma olarak planlanmıştır. Bu çalışma T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Kırşehir ili Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalmakta olan engelli bireylere bakım veren bakım personelleri ile yürütülmüştür. Çalışmada olguların sosyo-demografik bilgileri kaydedildi, fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü değerlendirme yöntemleri kullanıldı. Bulgular: Çalışmamıza yaş ortalama değeri 37.76± 7.29 olan 12 bayan 13 erkek bakım veren katıldı. Bakım veren personellerin haftalık çalışma saatleri ortalama 44.08±2.8, aldıkları maaş 2796±283.54 idi. Bakım verenlere uygulanan Nottingham Sağlık Profili Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği arasında pozitif yönlü, orta dereceli (p: 0.030) ve istatiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunmuştur. Minnesota İş Doyumu Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği değişkenleri arasında negatif yönlü, orta dereceli (p: 0.004) ve istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon vardır. Bakım verenlerin kas kuvvetleri değerlendirilmiştir ve kalça ekstansör kas kuvveti ile yürüme mesafeleri arasında pozitif yönlü, orta dereceli (p: 0.027) ve istatiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunmuştur. Nottingham Sağlık Profili ve Minnesota İş Doyum Ölçeği değişkenleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır. Sonuç: Bakım veren 25 bireyde Nottingham Sağlık Profili Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği ilişkili bulundu. Nottingham Sağlık Profili ve Minnesota İş Doyum Ölçeği değişkenleri arasında ilişki bulunamaması bakım verenlerin mesleki doyumuna etki pek çok faktör bulunmasına bağlanmıştır. Bakım verenlerde bakım verme yükünü etkileyen parametrelerin daha detaylı incelenmesine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Bakım veren, Engelli, Bakım Verme Yükü 


Keywords: