BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şafak YİĞİT, Büşra ÜLKER EKŞİ, Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER
EGZERSİZ MÜDAHALELERİNİN GESTASYONEL DİYABET ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SİSTEMATİK BİR İNCELEMESİ
 
Amaç: Bu sistematik derlemenin amacı, gebelik diyabetinde egzersiz müdahalelerinin glisemik indeks, gebelik yaşı, obstetrik ve neonatal sonuçlar üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. Bu çalışma, PRISMA-P (Sistematik inceleme ve Meta-Analiz Protokolleri için Tercih Edilen Raporlama Öğeleri) kılavuzuna göre hazırlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada yer alacak makaleler; 2012-2022 yılları arasındaki makaleler Web of Science, Cochrane Library, PUBMED, Scopus ve Science Direct elektronik veritabanlarında tarandı. Taramalarda “gestasyonel diyabet”, “egzersiz” ve “kombine egzersiz”, “gebelik” veya “hamile” ve “diyabet” ve “egzersiz” ve “gestasyonel diyabet” ve “egzersiz” ve MeSH terimleri “kombine egzersiz”, “gebelik” veya “hamile” ve “diyabet” ve “egzersiz” kullanıldı ve klinik çalışmalar filtrelendi. Bulgular: Derlemeye GDM'li 1228 gebe kadınla yapılan dokuz randomize kontrollü çalışma dahil edildi. Randomize kontrollü yapılan çalışmalarda, aerobik egzersizlerin ortalama kan şekeri düzeyi, insülin kullanım dozu, sezaryen doğum riskini, glikozile hemoglobin düzeyi, C reaktif protein değerleri azalttığı, maternal ve neonatal sonuçlar üzerinde olumsuz etkisinin olmadığını göstermiştir. Dirençli egzersizler ve yoganın açlık ve 2 saatlik tokluk kan şekeri üzerinde olumlu etkileri görülmüştür. Sonuç: Bu sistematik derleme, GDM tanısı alan kadınların gebelik sırasında fiziksel aktivite motivasyonlarını artırabileceğini ve glisemik yönetim, insülin kullanımı, kan şekeri düzeyi, maternal ve neonatal glukoz intoleransına bağlı olarak ortaya çıkabilecek komplikasyonların önlenmesinde egzersiz müdahalesi ile iyileştirilebileceğini düşündürmektedir. Küçük derecelerde bile kan şekeri seviyesinin yüksek olması gebelik ve yenidoğan sonuçları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu bilinmeli, gelecekteki çalışmalarda da gebelerde yüksek kan şekeri seviyesi ölçümlerine odaklanılmalıdır. Müdahaleler, doğum öncesi egzersiz müdahalesinin uzun vadeli faydalarını anlamak için doğum sonrası katılımcıları takip etmeyi amaçlamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, gestasyonel diyabet, egzersiz, kan şekeri. 


Keywords: