BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Saliha YILDIZ
DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA 25 OH VİTAMİN D DÜZEYİ VE GLİSEMİK KONTROL İLE İLİŞKİSİ
 
Giriş: D vitamininin kemik metabolizması yanı sıra pankreas β hücrelerinden insülin sentezi, vitamin D reseptörleri aracılığı ile insülin sensitivitesi düzenlenmesi, süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksidaz enzim aktivitesini düzenleyerek antioksidan etki aracılığı ile glisemik kontrolde de önemli rolü vardır. Amaç: Diabetes Mellituslu hastalarda D vitamini eksikliğinin HbA1c, kan glukoz düzeyleri ile ilişkisini araştırmaktır. Yöntem: Retrospektif olan çalışmamızda vakalar, cinsiyetine göre ve 25OHvitamin D düzeyine göre ağır eksiklik (<10ng/ml), eksiklik (<20 ng/ml), yetersizlik (<30ng/ml) ve yeterli (≥30 ng/ml) olarak gruplandırıldı. Ayrıca nefropati, nöropati, retinopati, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, diyabetik ayak varlığı da kaydedildi. İstatistiki analiz Ki kare, student T test ve Pearson korelasyon testi ile yapıldı. Bulgular: Çalışmamızda 29-80 yaşları arasında olan 81 kadın ve 25 erkek hasta yer aldı; sırası ile ortalama yaşları: 60±11.2, 55.3±12.9 idi. Ağır D vitamini eksikliği 46/106 hastada vardı ve cinsiyet ile D vitamini eksikliği arasında bir ilişki saptanmadı (p: 0.81). Herhangi bir komplikasyon ile de bir ilişki saptanmadı (p>0.5). Sadece 25 OH vitamin D<10ng/ml olanlarda kan glukoz ve HbA1C düzeyleri anlamlı olarak daha yüksek saptandı (sırası ile p: 0.003 ve 0.005). Korelasyon analizinde ise 25 OH vitamin D ile glukoz ve HbA1C arasında anlamlı negatif korelasyon vardı (sırası ile p 0.018 r: -0,23 ve p: 0.002 r:-0.30 ). Sonuç: Çalışmamızda D vitamini düzeyleri ile kan glukoz ve HbA1C arasında anlamlı negatif ilişki saptadık ve özellikle de kan düzeyi 10 ng/ml altına indiğinde glisemik regülasyonun kötü etkilendiğini bulduk.

Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, 25 Oh Vitamin D, Glisemik Kontrol 


Keywords: