BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hacı Ömer YILMAZ, Çağdaş Salih MERİÇ, Nezihe OTAY LÜLE
DASH BESLENME PLANINA UYUMUN DEPRESYON VE SALDIRGANLIKLA İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ
 
Bu çalışma, DASH beslenme planına uyum ile depresyon ve saldırganlık arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışma verileri çevrimiçi (Google Forms) anket aracılığıyla toplanmıştır. Ankette demografik bilgiler (cinsiyet, yaş vb.), beslenme alışkanlıkları (öğün ve atıştırmalık sayısı vb.), DASH beslenme planına ait besin gruplarının tüketimi, Buss-Perry Saldırganlık ve Beck Depresyon Ölçekleri yer almaktadır. DASH beslenme planında yer alan besin gruplarının önerilen miktarlarının tüketimi “tam olarak karşılanıyorsa” ise 1 puan, “kısmen karşılanıyorsa” 0,5, “karşılanmıyorsa” ise 0 puan olarak puanlanmıştır. DASH beslenme planına uyum toplam puanı ile saldırganlık ve depresyon düzeylerini belirlemede kullanılan ölçeklerin toplam puanı arasındaki korelasyon incelenmiş ve çalışma bulguları yorumlanmıştır. Tüm istatistikler için anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Çalışmada 375 (110 erkek, 265 kadın) üniversite öğrencisinin verileri değerlendirilmiştir. Katılımcıların %33,0'ü günde üç ara öğün, %4,0'ı üç ara öğün ve %12,0'si yemekleri çok tuzlu tüketmeyi tercih ettiğini beyan etmiştir. Önerilen besin grupları tüketimi ise, günde 5 porsiyondan az tahıl tüketenlerin oranı %61,3; 2 porsiyondan az sebze ve meyve tüketenlerin oranı sırasıyla %40,0 ve %69,3 olarak belirlenmiştir. Ek olarak, DASH beslenme planına uyum, saldırganlık ve depresyon düzeyi ile istatistiksel olarak anlamlı bir negatif korelasyon gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır (sırasıyla r=-0.441, p=<0.001; r=-0.329, p=<0.001). Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre, saldırganlık ve depresyon düzeyi yüksek olan bireylere günlük olarak DASH'a uygun beslenme planı hazırlanması ve önerilmesinin saldırganlık-depresyona bağlı davranışsal ve psikolojik belirtilerin azaltılması ve bu azalan belirti düzeylerinin korunması açısından önemli olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: DASH diyeti, saldırganlık, depresyon, beslenme alışkanlıkları 


Keywords: