BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hilal ŞAHİN, Kadir ÇEBİ, Arzu YILDIRIM, Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR
COVİD-19 SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMU, UYKU KALİTESİ VE YEME DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
 
Bu araştırma COVİD-19 sürecinde üniversite öğrencilerinin ruhsal durumu, uyku kalitesi ve yeme davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Kesitsel nitelikte olan bu araştırma Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde öğrenim gören 1065 öğrenci ile Haziran-Temmuz 2020 tarihlerinde yürütülmüştür. Veriler tanımlayıcı soru formu, Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS 21), Hollanda Yeme Davranışı Anketi (DEBQ) ve Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ile online olarak toplanmıştır. Verilerin normalliği Kolmogorov–Smirnov analizi ile kontrol edilmiştir. Verilerin analizinde sayılar, yüzdelikler ile ortalama ve standart sapmaların yanı sıra; bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında Mann Whitney U, bağımsız ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında Kruskal Wallis H testi, tek yönlü varyans analizleri ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin Depresyon puan ortalaması 9.56±6.01, Anksiyete puan ortalaması 5.83±5.09, Stres puan ortalaması 9.66±5.97 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin Duygusal Yeme, Kısıtlayıcı Yeme ve Dışsal Yeme alt boyut puan ortalamalarının sırası ile 30.02±15.60, 23.07±9.55 ve 29.51±8.59 olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin PUKİ toplam puan ortalaması 7.35±3.40 ve %69.5’inin uyku kalitesi kötü olarak belirlenmiştir. DASS 21 ile DEBQ arasında ve PUKİ ile Duygusal Yeme ve Dışsal Yeme alt boyutları arasında zayıf düzeyde, DASS 21 ile PUKİ arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki belirlenmiştir (p<0.005). Sağlık profesyonelleri kanıta dayalı rehberlik yolu ile pandemi döneminde öğrencilerin ruhsal durumu, uyku kalitesi ve yeme davranışları konularında sorunlara yönelik bakım sağlamalı ve sürecin iyileştirilmesinde etkili stratejiler geliştirmelidir.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Ruhsal durum, Yeme davranışı 


Keywords: