BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sedat ARSLAN
COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKDENİZ DİYET KALİTE İNDEKSLERİNİN VE FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 11 Mart 2020'de COVID-19'a yol açan yeni koronavirüs SARS-CoV-2'yi pandemi olarak ilan edilmiştir. Türkiye’de İlk COVID-19 vakasının 11 Mart'ta onaylanmasının ardından, Türkiye genelindeki eğitim kurumları kapatılmıştır ve virüsün yayılmasını durdurmak için erken bir önlem olarak uzaktan eğitime geçilmiştir. Üniversite öğrencilerinin, 2 aylık karantina ve sosyal mesafe süreçlerini içeren olağanüstü bir dönemdeki FA, fiziksel hareketsizlik (yani oturma süresi), beslenme ve alkol tüketim alışkanlıkları ve uyku davranışı gibi yaşam tarzı alışkanlıkları hakkında sınırlı bilgi vardır. Bu çalışma Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencilerinin salgın sırasındaki beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktiviteleri ile etkileyen etmenlerin saptanması amacıyla planlanmıştır. Kesitsel tipteki bu araştırmanın çalışma grubunu Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören toplam 225 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılara tanıtıcı bilgi formu, akdeniz diyet kalite indeksi ve uluslararası fiziksel aktivite anketi kısa formunu (IPAQ-SF) içeren bir anket uygulanmıştır. Öğrencilerin %64,4’ü kadın, %35,6’sı erkekti. Katılımcıların ağırlık ortalamaları 61,4±15,7, beden kütle indeksi (BKİ) ortalamaları 21,9±4,1 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin akdeniz diyet kalite indeksi puan ortalamaları 4,39±2,8 olarak bulunmuş olup akdeniz diyetine uyumları orta düzeyde saptanmıştır. Katılımcıların IPAQ-SF sonuçlarına göre met/dk değeri ortalamaları 3896,9±6458,6 met/dk olarak saptanmış olup öğrencilerin fiziksel olarak aktif oldukları saptanmıştır. Çalışmaya dâhil edilen öğrencilerin Akdeniz diyet kalitelerinin genellikle kötü ve orta düzey arasında olduğu görülmektedir. Öğrencilerin akdeniz diyet kalitesi puanları ile BKİ değeri arasında bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). (ORCID ID: 0000-0002-3356-7332)

Anahtar Kelimeler: Akdeniz Diyeti, Diyet Kalitesi, COVID-19, Pandemi 


Keywords: