BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra TEKCAN, Nurten KARA
ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNDE POTANSİYEL BİYOMARKER OLABİLECEK EPİGENETİK DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Çalışmamızda obez ve kontrol grubunu oluşturan çocuklar arasında, HIF3A ve IL-6 genleri promotör bölgelerinde, obezitenin neden olduğu metilasyon farklılıklarını gözlemlemek ve miR-130b ve miR-146b-5p’nin ekspresyon düzeylerini karşılaştırmak amaçlandı. Materyal ve Metot: Obezite tanısı konulan 49 obez çocuk ve kontrolden oluşan iki grup oluşturuldu. Tüm örneklerin periferik kan lökositlerinden elde edilen genomik DNA’lardaki IL-6 ve HIF3A genlerinin promotor metilasyon profilleri metilasyona spesifik PCR yöntemiyle analiz edildi. Toplam 15 obez çocukta hsa-miR-130b ve hsa-miR-146b-5p’in ekspresyon düzeylerini belirlemek için kantitatif real-time PZR yöntemi kullanıldı. Bulgular: Obez çocuklarda metilasyon sıklığı IL-6 geni için % 93,9 (46/3) kontrol grubunda metilasyon sıklığı % 100 (49/49)’dur. HIF3A geni için obez ve kontrol grubuna ait DNA örneklerinde metilasyon gözlenmemiştir. Obez ve kontrol grubu arasında IL-6 ve HIF3A geni için promotör bölge metilasyonları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Obez grubunda kontrole göre ekspresyon düzeylerinde hsa-miR-130b’de yüksek (p<0.01), hsa-miR-146b-5p’de çok yüksek düzeyde anlamlı bir fark bulundu (p<0.001). Sonuç: Hsa-miR-130b ile hsa-miR-146b-5p’nin ekspresyon seviyelerindeki yükselme, çocukluk çağındaki obezitenin tedavi ve önlenmesinde kullanılabilecek biyobelirteçler olabilir. Bu biyobelirteçlerin analizinin periferik kan örneklerinden yapılması, kolay uygulanabilir bir yöntem olabilir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Epigenetik, DNA Metilasyonu, MikroRNA 


Keywords: