BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif Deniz KAÇMAZ, Şeyda BİNAY YAZ
ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ ALGORİTMASI: FİZİKSEL VE PSİKOSOSYAL ETKİLERİ VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ
 
Çocukluk çağı obezitesi, günümüzde çocukluk döneminde en yaygın görülen kronik hastalıklardan birisidir ve erişkin döneme taşınan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çocukluk çağı obezitesi, çocuklarda büyüme ve gelişmeyi etkilemektedir. Çocukluk çağı obezitesinin, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, tip 2 diyabet, uyku apnesi gibi fiziksel; benlik saygısında azalma, depresyon, kaygı bozukluğu, damgalanma, akran zorbalığına maruz kalma gibi psikososyal pek çok olumsuz etkisi vardır. Bu sorunların bilinmesi obezite ile mücadelede için önemlidir. Çocukluk çağı obezitesiyle mücadelede, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık bakım hizmetlerinde hemşirelerin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Çocukluk çağı obezitesinde hemşirelik yaklaşımında; eğitim, bakım yönetimi ve destek sağlama gibi hemşirelik girişimleri önemli yer tutmaktadır. Hemşire, çocuğun yaşına uygun sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi geliştirecek aile eğitimi yapmalı ve gerekli durumlarda diğer disiplinler ile iş birliği yapmalıdır. Verilen eğitimde, obezitenin neden olduğu sağlık sorunları hakkında kapsamlı bilgi vermeli, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemini vurgulamalıdır. Ayrıca, pasif aktivitelerin sınırlandırılması, aktif bir yaşam biçimi geliştirilmesi konusunda çocuk ve ailesi cesaretlendirilmelidir. Çocukluk çağı obezitesinin biyo-psiko-sosyal etkileri nedeniyle hem çocuk sağlığı hem de ruh sağlığı hizmetlerinde obezite tanısı alan çocukla karşılaşılmaktadır. Bakım algoritmaları, profesyonel hemşirelik bakımı için yol göstericidir. Çocukluk çağı obezitesi algoritması aracılığıyla, obezitenin fiziksel ve psikososyal etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirileceği ve çocukluk çağı obezitesine yaklaşımda hemşirelik bakımına rehberlik edeceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, çocukluk çağı obezitesinin fiziksel ve psikososyal etkileri ve hemşirelik yönetimi incelenmiş olup algoritma şeklinde sunulması amaçlanmıştır. (ORCID ID: 0000-0001-7630-3532, 0000-0001-6410-6240)

Anahtar Kelimeler: Pediatrik obezite, obezite etkileri, hemşirelik 


Keywords: