BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma Dilara BAYSAN, Zehra BÜYÜKTUNCER DEMİREL, Meryem UZAMIŞ TEKÇİÇEK, Sevilay KARAHAN, Melek Dilek TURGUT
ÇOCUKLARDA OBEZİTENİN AĞIZ KOKUSU VE AĞIZ SAĞLIĞINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Giriş: Çok yaygın bir sağlık sorunu olması, obezitenin hem genel hem de ağız ve diş sağlığına olan etkilerini araştıran çalışmaların artmasına sebep olmuştur. Amaç: Bu çalışmada, çocuklarda fazla kilo ve obezitenin ağız sağlığı ve ağız kokusuna etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma için gerekli etik kurul onayı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan alınmıştır (Karar No: GO 18/477-17). Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı’na başvuran 10-13 yaş aralığındaki çalışma kriterlerini sağlayan 295 çocuk dahil edilmiştir. Çocukların ağız ve diş sağlığının değerlendirilmesinin ardından boy-kilo-bel çevresi ve ağız kokusu ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca ebeveynlere çocukları ve kendilerine yönelik sorular içeren bir anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler Ki-kare testi, Fisher’in kesin testi ve Mann-Whitney U testi ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir (p<0,05). Bulgular: Çalışmaya dahil edilen çocukların 111’i (%37,6) fazla kilolu-obez, 184’ü (%62,4) zayıf-normal kiloludur. Zayıf-normal kilolu grup ile fazla kilolu-obez grupları DMFT/DMFS, dmft/dmfs, ICDAS II, plak ve gingival indeksleri açısından karşılaştırıldığında, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Zayıf-normal kilolu grup ile fazla kilolu-obez grubu arasında ağız kokusu açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Fazla kilolu-obez grubunun %24,3’ünde, zayıf-normal kilolu grubun ise %14,7’sinde ağız kokusu tespit edilmiştir. Zayıf-normal kilolu grubunda dil kaplamasının varlığı ile ağız kokusu arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı iken, fazla kilolu-obez grubunda bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir. Sonuç: Bu çalışma ile fazla kilo ve obezitenin çocuklarda dil kaplamasından bağımsız olarak ağız kokusuna neden olabileceği ve diş hekimlerinin bu konuda farkındalıklarının olması gerektiği sonucuna varılmıştır. (Bu çalışma 1.sırada yer alan yazarın (Fatma Dilara Baysan) diş hekimliğinde uzmanlık tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: obezite, çocuk, ağız sağlığı, ağız kokusu 


Keywords: