BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşegül ERTINMAZ ÖZKAN, Mert ÖZBAKKALOĞLU
BOZULMUŞ AÇLIK GLUKOZU OLAN HASTALARDA BOZULMUŞ GLUKOZ TOLERANSI VE DİYABET SIKLIĞININ ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI
 
Giriş: Tip 2 diyabetes mellitus (T2DM) dünya genelinde en sık görülen metabolizma hastalığıdır. Riskli grupların erken dönemde saptanması ile hastalığın gelişimi ve hastalığa bağlı birçok komplikasyonların önlenmesi mümkün olabilir. Amaç: Biz bu çalışmada, bozulmuş açlık glukozu (BAG) olan hastalara 75 gram standart oral glukoz tolerans testi (OGTT) yaparak, bozulmuş glukoz toleransı (BGT) ve T2DM oranlarını saptamayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları polikliniğine genel kontrol amaçlı başvuran ve BAG saptanan 230 hasta (134 kadın, 96 erkek) bu çalışmaya dahil edildi. OGTT sonucuna göre hastalar BAG, BGT ve T2DM olarak üç gruba ayrıldı ve gruplar arası demografik özellikler ve serumdaki metabolik parametreler karşılaştırıldı. Bulgular: BAG %59 (n=137), BGT %26 (n=61) ve T2DM %13 (n=32) oranında görüldü. Bel çevresi; BGT grubunda (median 109 cm) ve T2DM grubunda (median 108,5 cm), BAG grubuna (median 99 cm) göre yüksekti (sırasıyla; p<0,001, p=0,001). Vücut kitle indeksi (VKİ); BGT grubunda (30,8 kg/m²) ve T2DM grubunda (31 kg/m²), BAG grubuna (28 kg/m²) göre yüksekti (sırasıyla; p=0,01, p<0,001). HOMA-IR düzeyi BGT grubunda (2,65 mmol/LxU/L) ve T2DM grubunda (2,82 mmol/LxU/L), BAG grubuna (1,68 mmol/LxU/L) göre yüksekti (p=0,001). Total kolesterol, trigliserid, HDL ve LDL değerleri bakımından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: OGTT bozulmuş glukoz metabolizmasında açıklayıcı bilgiler veren güvenilir bir testtir. Bel çevresi, VKİ ve HOMA-IR düzeyleri prediyabet dönemindeki bireylerde diyabet gelişimi açısından öngördürücü parametrelerdir. Bu hastaların erken dönemde tespit edilerek buna yönelik tedavi yaklaşımlarının uygulanmasıyla diyabet gelişme riskinin, diyabete bağlı mortalite ve morbidite riskinin azaltılması mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bozulmuş Alık Gukozu, Oal Gukoz Tlerans Tsti, Dyabetes Mllitus 


Keywords: