BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Murat IŞIKALAN
BİRİNCİ TRİMESTER GEBELERDE BEDEN KİTLE İNDEKSİNE GÖRE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ
 
Giriş: Gebelikte yapılan fiziksel aktivitenin riskleri minimaldir ve kadın sağlığı üzerinde birçok olumlu etkisi gösterilmiştir (1). Gebelik, fetal gelişim için ideal bir ortam oluşturmak amacıyla morfolojik adaptasyonların meydana geldiği yoğun fiziksel değişikliklerle karakterize bir dönemdir. Bu tür hızlı değişikliklerin anne ve fetüs üzerinde kısa ve uzun vadeli etkileri vardır (2). Ayrıca fiziksel aktivitenin gestasyonel diyabet (GDM) ve preeklampsi üzerine olumlu etkileri olduğuna dair veriler vardır (3, 4). Bu çalışmamızda gebelerde beden kitle indeksinin gebeliğin ilk trimesterinda yapılan fiziksel aktivite düzeylerine etkilerini araştırdık. Materyal Metod: Kliniğimize başvuran komplikasyonsuz gebeler çalışmaya alındı. Metabolik hastalığı veya hareket kısıtlılığına neden olabiilecek eklem hastalığı gibi durumu olan gebeler çalışma dışı bırakıldı. Gebeler beden kitle indekslerine göre 4 gruba ayrıldı. Beden kitle indeksi 18.5 altında olanlar zayıf, 18.6-24.99 arasında olanlar normal, 25-29.99 arası olanlar kilolu, 30 ve üzeri olanlar ise şişman olarak gruplandırıldı. Gebelere uluslarası fiziksel aktivite anketi kısa formu anketi yapıldı. Bu ankette son 7 gün içerisinde fiziksel olarak harcanan zaman hakkında sorular sorulmaktadır. Bulgular: Toplam 228 gebe değerlendirildi. Gebelerin tamamı 7-14 hafta arasında idi. Gebelerin ortalama yaşları 28.7 ± 5.4 idi. Beden Kitle indeksleri ortalaması ise 25.2 ± 5.3 idi. 21 katılımcı (%9.2) zayıf, 102 katılımcı(%44.7) normal kilolu, 65 katılımcı(%28.5) kilolu ve 40 katılımcı(%17.5) şişman olarak gruplandırıldı. Gruplar arasında BMI değerleri arasında anlamlı fark saptandı (p<0.001). Zayıf, normal, kilo ve şişman hastalarda haftalık ortalama fiziksel aktivite düzeyleri sırasıyla 1878, 1272, 1097 ve 520 met/dakika olarak saptandı. Normal ve kilolu hastalar arasında anlamlı fark saptanmazken (p = 0.582), diğer tüm gruplar arasındaki değerler anlamlıydı. Sonuç: Fiziksel aktivite skoru kilo arttıkça azalmaktadır. Gebeliğin erken dönemlerindeki fiziksel aktivite preeklampsi ve diabet gelişimi ile ilişkilidir ve gebeliğin erken dönemlerinde fiziksel aktive yapılması toplum sağlığı konusunda önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, gebelik, obezite 


Keywords: