BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alihan ORAL
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GÜNLÜK ALDIKLARI SIVI VE SU MİKTARI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Giriş Yeterli, dengeli beslenmenin yanı sıra sıvı alımı da sağlıklı yaşam için en önemli etkenlerden biridir. Vücuda alınan su (sıvı) içerisinde bulundurduğu maddelerden dolayı, besin öğelerinin sindirimi, emilimi, taşınma, vücut ısısının denetimi, eklemlerin kayganlığı, artık ve zararlı maddelerin atılmasında büyük bir rol oynamaktadır. Yetişkin bir insanın vücut ağırlığının%59’u sudan meydana gelir. Biz bu çalışmada beslenme ve diyetisyenlik öğrencilerinin sıvı ve su tüketimlerini incelemeyi amaçladık. Materyal ve Metod Bu çalışmada 01.08.2019-01.10.2019 tarihleri arasında Demiroğlu Bilim Üniversitesi Beslenme ve Diyetisyenlik Bölümünde okuyan tüm öğrenciler dahil edildi. Öğrencilere 10 sorudan oluşan bir anket uygulandı. Ankete katılmayı kabul eden toplamda 106 öğrenci ile devam edildi. Öğrencilerin aldıkları günlük sıvı, su miktarı ve su dışındaki sıvılar ile yaş, cinsiyet, boy, kilo, kaldığı yer, sınıf, medeni ve gelir durumu gibi özellikleri kayıt altına alındı. Verilerin istatistiğinde SPSS 21 versiyonu kullanıldı. Öğrencilerin sıvı ve su tüketimi ile öğrencilerin özellikleri arasındaki ilişki incelendi. Bulgular Çalışmaya alınan öğrencilerin yaş ortalaması 22.21 ± 5.01, ağırlık ortalaması 59.06 ± 10.56 kg, boy ortalaması 166.92 ± 6.53 cm iken % 91.5 u kadın ve %91.5 u bekardı. Aldıkları günlük ortalama sıvı miktarı 2506.13 ± 770.11 cc iken günlük ortalama su miktarı 1655.66 ± 761.30 cc idi. Diğer özellikleri Tablo 1 de özetlenmiştir. Öğrencilerin kaldığı yer, sınıf, gelir durumu, medeni durum ve cinsiyeti ile aldıkları sıvı ve su miktarı ile arasındaki ilişkiye bakıldığında kaldığı yer ile toplam sıvı miktarı ve su arasında ilişki bulunmazken öğrenci evinde ve tek başına kalanların yurt ve aile yanındakilere göre anlamlı derecede daha fazla kahve içtikleri görüldü (Tablo 2). Toplam aldıkları sıvı ve su miktarı ortalamalarının tüm sınıflarda benzer olduğu ama alkol ve meyve suyu miktarının ilk sınıflarda anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (Tablo 3). Gelir durumuna göre değerlendirildiğinde ise öğrencilerin toplam aldıkları sıvı ve su miktarı ortalamalarının benzer olduğu görüldü (Tablo 4). Her iki cinsiyet ve medeni durumda da toplam günlük aldıkları sıvı ve su miktarı ortalamaları benzerdi. Sonuç Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin aldıkları günlük toplam sıvı ve su miktarının üzerine sınıf, cinsiyet, medeni durum, gelir durumu ve kaldığı yerin etkisi olmadığı sadece ilk sınıflarda daha fazla kahve ve meyve suyu tüketildiği ve öğrenci evinde kalanların daha fazla kahve tükettiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Diyetetik, Öğrenci, Su, Sıvı 


Keywords: