BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Halime UĞUR, Büşra AKTURAN, Yüsra ARAS, Öznur ÖZER, Dilan GÜLÜMSER, Hilal Nur ÖZÇIRAK
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIKLI BESLENME TAKINTISININ (ORTOREKSİYA NERVOZA) İNCELENMESİ
 
Ortoreksiya nervoza; kısıtlayıcı bir diyet, ritüel halinde yeme alışkanlıkları, sağlıksız olarak görülen veya saf olmadığına inanılan yiyeceklerin katı bir şekilde sakınılması ile karakterize, doğru beslenmenin takıntı haline dönüştüğü patolojik bir saplantıyı tanımlamaktadır. Bu araştırma Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinde Ortoreksiya Nervoza (ON)’nın değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde öğrenim gören 219 kız öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya ait verilerden; öğrencilerin demografik bilgileri “kişisel bilgi formu”, ON belirti sıklığı “Orto-15 Ölçeği”, obsesif-kompülsif bozuklukların (OKB) değerlendirilmesi “Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi (MOKSL)”, yeme davranışı bozukluklarının değerlendirilmesi “Yeme Tutum Testi-40 (YTT-40)” kullanılarak belirlenmiştir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun evde ve aileleriyle beraber yaşadıkları saptanmıştır. Öğrencilerin BKİ’si en yüksek oranda (%75.8) normal aralıkta bulunmuştur. Araştırmamıza göre öğrencilerin %66.7’sinin ORTO-15 puanı ≤ 40 olup ortorektik eğilim göstermektedir. MOKSL skorlarına bakıldığında katılımcıların %49.4’ünün puanı >12 olup OKB açısından orta ve yüksek riskli grupta, YTT-40 puanları ise %87.2’sinin ≤20 olup düşük riskli grupta oldukları belirlenmiştir. Araştırma sonuçları ORTO-15 puanındaki artışın, MOKSL ölçeği puanında azalmaya neden olacağını göstermektedir. ORTO-15 puanı ile MOKSL ölçeği puanı arasında negatif yönlü, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). MOKSL ölçeği ile YTT-40 puanı ve YTT-40 puanı ile ORTO-15 puanı arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir (p>0.05). Sonuçta BKİ ile YTT-40, ORTO-15 ve MOKSL ilişkisine bakıldığında BKİ değeri normal ve zayıf olan bireyler daha yüksek oranda düşük risk grubunda bulunmuştur. Bu durumda fazla kilolu bireylerin yemekler hakkında daha çok düşünüp endişe ettikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerde OKB belirtileri arttıkça ortoreksiya nervoza belirtilerinin de arttığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: MOKSL, Ortoreksiya Nervoza, ORTO-15 Testi, Yeme Bozuklukları, YTT-40 


Keywords: