BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif EDE, Mustafa ÖZTÜRK
BESİN HASSASİYETİ BULUNAN BİREYLERDE KİNEZYOLOJİK KAS YÖNTEMİ İLE BELİRLENMİŞ BESİNLERE YÖNELİK ELİMİNASYON DİYETİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONUNA VE BAZI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikimi olarak tanımlanmaktadır (1). Yeni araştırmalara göre, kalıtsal immün sistemin kronik aktivasyonu, beyaz yağ dokusunda düşük seviyede inflamasyona neden olarak obeziteye katkıda bulunabilir (2). Bu araştırmada besin hassasiyeti bulunan hastalarda eliminasyon diyetinin vücut kompozisyonu ve bazı antropometrik ölçümlere etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırmaya özel bir hastanenin endokrinoloji ve metabolizma polikliniğine besin hassasiyeti taraması için başvuran 60 kişi alındı. Katılımcılara kinezyolojik kas yöntemi ile besin hassasiyeti taraması yapıldı ve bu besinler bir ay süre ile diyetten çıkarıldı. Katılmcılara eliminasyon diyetinde dışında herhangi bir diyet programı uygulanmadı. Eliminasyon diyeti öncesi ve sonrasında hastaların ağırlık, vücut kompozisyonu; vücut yağı, yağsız kitle, vücut suyu, beden kütle indeksi (bki), bel çevresi, kalça çevresi, bel/kalça oranı ölçümleri alındı. Vücut kompozisyonu biyoelektrik impedans analiz yöntemi ile Inbody 330 cihazı kullanılarak ölçüldü. Diyet öncesi ve sonrası alınan ölçümler SPSS-25 programında ‘Paired Sample t Test’ kullanılarak karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların diyet öncesi ve diyet sonrasında sırasıyla ağırlık, bki, vücut yağı, bel çevresi, kalça çevresinde istatistiksel olarak anlamlı azalma görüldü (p< 0.05) Bel/kalça çevresinde de azalma görüldü fakat bu azalma istatiksel olarak anlamlı değildi (0,387). Vücut kas kütlesinde istatiksel olarak anlamlı (p< 0.05) ve su yüzdesinde istatiksel olarak anlamlı olmayan (p=0.117) artış görüldü . Sonuç: Bu araştırma sonucunda kinezyolojik kas yöntemi ile belirlenen besin hassasiyetine yönelik eliminasyon diyetinin ağırlıkta vücut yağında azalma ve çevre ölçümlerinde incelmeye etki ettiği sonucuna varıldı. Ağırlık azalmasındaki bu etkinin sınırlı besin tüketiminden dolayı azalan enerji alımından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu konuda ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Vücut kompozisyonu, Eliminasyon diyeti, Beslenme, Kinezyolojik kas testi. 


Keywords: