BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gökhan ÖZGÜR, Onur GÖKMEN
BEDEN KİTLE İNDEKSININ OPTIK KOHERENS TOMOGRAFI ANJIYOGRAFI ILE ÖLÇÜLEN RETINAL DAMAR YOĞUNLUKLARINA ETKISI
 
Amaç: Beden kitle indeksinin (BKİ) yüzeyel ve derin retinal ağlardaki damar yoğunluğu üzerine etkilerini Optik Koherens Tomografi Anjiyografi (OCTA) ile incelemek. Gereç ve Yöntem: Gönüllülerin boy ve kiloları ile BKİ hesaplandı. Katılımcılar BKİ’e göre zayıf (BKİ<20, grup 1), normal (BKİ 20-25,grup2), kilolu ( BKİ 25-30,grup 3), obez (BKİ 30-35,grup 4), morbid obez ( BKİ >35, grup 5) olacak şekilde 5 gruba ayrıldı. Katılımcıların yüzeyel (resim 1) ve derin (resim 2) vasküler dansite indeksleri Topcon DRI OCT-1 Tritron ® cihazı ile ölçüldü. Sonuçlar: Çalışmaya 61 gönüllünün 112 gözü dahil edildi. Katılımcıların 22 (%36,1) ’si erkek, 39 (63.9%) ’u kadındı. Katılımcıları yaş ortalamaları 36,9±10,1 yıl idi. Gruplarda sırasıyla 6 , 22, 42, 28 ve 24 katılımcı mevcuttu. Ortalama toplam yüzeyel vasküler dansite yüzdesi gruplara göre sırasıyla%39,68 ± 0,8, %39,54 ± 1.7, %40,34 ± 1.6, %39,89 ± 1.3 ve %40,47 ± 1.5 (Figür 1) olarak bulundu, derin vasküler dansite yüzdeleri ise gruplara göre sırasıyla %41,60 ± 1.3, %41,71 ± 2.1, %42,14 ± 2.3, %41,35 ± 2.1 ve %42,29± 2.1 (Figür2) olarak bulundu. Gruplar arasında yapılan Anova ve post-hoc Tukey testlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). BKİ ile yüzeyel ve derin vasküler ağ yoğunlukları arasında yapılan Pearson korelasyon analizinde de istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon gözlenmedi. P değerleri sırasıyla (p=0.200, p=0.387). Tartışma: Koroid tabakası yüksek miktarda vasküler bir doku olup, otoregülatuvar mekanizmasının olmadığı düşünülmektedir. Koroidin metabolik birçok faktöre bağlı değişim gösterdiği çeşitli çalışmarda gösterilmiştir, ancak retinal vasküler yoğunluklar koroid kadar değişkenlik göstermemektedir. Retinal vasküler dansitelerin diyabet, hipertansiyon ve bazı üveitlerde değişkenlik gösterdiği de gösterilmiştir. Çalışmamızda ise BKİ ile retinal vasküler yoğunluklar arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu sonuç; retinal damarların koroid tabakasına göre daha stabil oluşu ve kan retina bariyerinin stabilize edici etkisi ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Optik Koherens Tomografi Anjiyografi, Retinal Vasküler Yoğunluk, Beden Kitle İndeksi 


Keywords: