BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erkan YARDIMCI
BARİATRİK CERRAHİNİN MORBİD OBEZİTE İLE KOMORBİD HASTALIKLARIN TEDAVİSİ ÜZERİNE OLAN ETKİNLİĞİ
 
Amaç: Çalışmamızda bariatrik cerrahinin obezite ve ilişkili komorbid hastalığı olan bireylerdeki kilo kaybı sonuçlarının yanında Tip2 diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi ve uyku apne sendromu üzerine olan etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Ocak 2018 ile Eylül 2019 tarihleri arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümü’nde bariatrik cerrahi geçiren ve düzenli takipleri yapılan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi ve analiz edildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 260 olgunun 198'i (%76,2) kadın, ortalama yaş 38,6±12 yıl, ortalama beden kitle indeksi (BKI) 44,6±7,7 kg/m2 ve ortalama takip süresi 11±3.6 ay idi. Tip2 diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi ve uyku apne sendromu olan olguların sayısı sırasıyla 84, 68, 67 ve 18 idi. Tip2 diyabeti olan olguların preoperatif glukoz ve Hemoglobin A1c (HbA1c) değerleri ortalaması sırasıyla 140,2±60,9 mg/dl ve 6,7±2,6% olup, postoperatif 6,12 ve 18. aylardaki ortalama glukoz değerleri sırasıyla 101±31, 101,2±56 ve 96,2±21,4 mg/dl idi. Postoperatif 6,12 ve 18. aylardaki ortalama HbA1c değerleri sırasıyla 5,6±1,0, 6,4±6,5 ve 5,8±1,1% idi. Preoperatif ve postoperatif 12. ayda ortalama glukoz ve HbA1c değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<0,001). Hiperlipidemisi olan olguların preoperatif ve postoperatif 12. ayda ortalama trigliserid değerleri sırasıyla 210,5±91,3 mg/dl ve 129,3±67,1 mg/dl olup bu değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<0,001). 68 hipertansif (%80.9) ve 18 uyku apne sendromu (%100) olan olguda tam remisyon elde edildi. Postoperatif 1. yılda ortalama BKI değeri (32 ± 5.2 kg/m2 ) başlangıca göre anlamlı düşüktü (p<0.001). Sonuç: Bariatrik cerrahi ameliyatları; uygun endikasyonlarda ve operasyon sonrası düzenli takipleri yapılan hastalarda, etkili kilo kaybının yanısıra obezite ile ilişkili komorbid hastalıkların tedavisinde de yüz güldürücü sonuçlara sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Bariatrik Cerrahi, Obezite, Diyabet, Hipertansiyon 


Keywords: