BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bedia Fulya ÇALIKOĞLU
BARİATRİK CERRAHİ UYGULANAN KADIN VE ERKEKLERİN GASTROİNTESTİNAL YAŞAM KALİTELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Giriş: Morbid obez hastaların yaşam kaliteleri(YK) genel popülasyona göre daha düşüktür. Bariatrik cerrahiden(BC) sonra genel YK iyileşse de, >%30 hastada gastrointestinal(GI) semptomlar gözlenebildiğinden, özellikle gastrointestinal YK olumsuz etkilenmektedir. Bu çalışmada BC geçiren hastaların gastrointestinal YK değerlendirilmiştir. Yöntemler: BC için başvuran hastalara, operasyon öncesi (pre-op) ve sonrası (post-op) 6.aylarda özel GI-YK indeksi (GIQLI) doldurulmuştur. Bulgular: Çalışmaya 54 kadın ve 30 erkek hasta alınmıştır. Pre-op toplam GIQLI skoru (p=0,023), fiziksel(p=0,027) ve duygusal durum(p=0,047) alt puanları erkeklerde daha yüksektir. “İşe yaramaz” ve ”kötü” hissetme (p=0,012;p=0,030), “fiziksel gücünü kaybetme”(p=0,020), “günlük aktivitelerini tamamlayamama”(p=0,010) ve “hastalığı nedeniyle hayal kırıklığı hissetme”(p=0,030) sıklığı kadınlarda daha fazladır. Post-op toplam GIQLI skoru(p=0,013) ve duygusal durum(p=0,035) puanları erkeklerde daha yüksek, mide bulantısı(p=0,011) başta olmak üzere GIS şikayetleri(p=0,025), hastalık nedeniyle “hayal kırıklığı hissetme”(p=0,023) ve “üzüntü duyma”(p=0,038), “dış görünüşten”(p=0,024) ve “yavaş yemekten”(p=0,038) rahatsız olma sıklığı kadınlarda daha yüksektir. Post-op tüm hastalarda fiziksel, duygusal ve sosyal durum puanları anlamlı artmıştır. Tüm hastalarda “hastalık nedeniyle hayal kırıklığı” ve “işe yaramaz” hissetme, “dış görünüş nedeniyle rahatsızlık duyma”sıklığı anlamlı azalmıştır. Ayrıca kadınlarda hastalık nedeniyle “cinsel yaşamın” ve “yakın çevreyle ilişkilerin” etkilenme derecesi ve “yorgun”, “kötü”, ”sinirli/endişeli” hissetme sıklığı azalmış, ”rutin ve boş zamanlardaki aktiviteleri tamamlama” sıklığı ve GIS şikayetleri (karın ağrısı-gurultusu, gaz çıkarma, mide bulantısı, yutma güçlüğü) anlamlı artmıştır. Tüm sonuçlar Tablo-1’de özeltlenmiştir. Yaş ile sosyal durum skoru(p=0,010;r=-.280), hastalık nedeniyle “üzüntü duyma”(p=0,045;r=-.301) ve “hayal kırıklığı hissetme”(p=0,0265;r=-.331) sıklığı arasında negatif korelasyon bulunmuştur. Sonuç: BC sonrası yakın dönemde GI-YK belirgin bir şekilde düzelmektedir. Bu düzelme özellikle kadınlarda ve küçük yaşlarda daha belirgin olmaktadır. (ORCID ID: 0000-0002-0964-5142)

Anahtar Kelimeler: gastrointestinal yaşam kalitesi, bariatrik cerrahi, obezite, gastrointestinal semptomlar 


Keywords: