BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nazlı BATAR
BARİATRİK CERRAHİ PLANLANAN OBEZ HASTALARDA BESİN TÜKETİMLERİ İLE DUYGUSAL YEME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Bu çalışma, bariatrik cerrahi planlanan obez bireylerin besin tüketim sıklıkları ile bireylerin kısıtlayıcı, duygusal ve dışsal yeme davranışları arasındaki etkileri incelemek amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntem:Prospektif tanımlayıcı tipteki bu araştırma, İstanbul’da özel bir obezite kliniğine bariatrik cerrahi ameliyatı olmak için başvuran ve hekim tarafından uygun görülen 86 obez birey üzerinde yürütülmüştür. Veriler araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Bulgular:Çalışmaya katılan obez bireylerin yaş ortalaması 41,64±12,62 yıl, Beden Kütle İndeksi (BKİ) ortalaması 37,73±4,17 kg/m2’dir. Katılımcıların %65’i kadın, %35’i erkektir. Bireylerin %72’si düzenli (haftada 5-6 kez ve daha fazla) 3 ana öğün yapmakta, %48’i düzenli ara öğün yapmamaktadır. Düzenli gece ara öğün yapanlar ile gece ara öğününü atlayan obez bireylerde dışsal yeme davranışı arasında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır (p=0,02). BKI≥45 kg/m2 olan bireylerin dışsal yeme davranış düzeyinin BKI>35-39,9 kg/m2 olanlara göre yüksek olduğu istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p=0,029). Düzenli çikolata tüketenlerin duygusal yeme davranış düzeyinin hiç tüketmeyenlere göre daha yüksek olduğu (p=0,02), hiç beyaz ekmek tüketmeyenlerin kısıtlayıcı yeme davranış düzeylerinin düzenli tüketenlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p=0,01).Sonuç: Bariatrik cerrahi sonrası yeterli ağırlık kaybı ve obezite ile ilişkili komorbiditelerde iyileşmenin sağlanabilmesi için baraitrik cerrahi öncesi ve sonrası multidisipliner ekip çalışmasının önemi unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bariatrik Cerrahi, Duygusal Yeme, Obezite, Yeme Davranışı 


Keywords: