BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Eda Elif DELİCE, Rabia İclal ÖZTÜRK
AMATÖR VE PROFESYONEL FUTBOLCULARIN BESLENME DURUMLARININ VE BAZI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Bu araştırma, amatör ve profesyonel futbolcuların beslenme durumlarının ve bazı antropometrik ölçümlerinin belirlenmesi, iki grup arasındaki farklılıkların ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya yaşları 18-35 arasında değişen 78’i amatör, 39’u profesyonel olmak üzere toplam 117 erkek futbolcu katılmıştır. Veriler; demografik bilgi, antropometrik ölçümler, beslenme alışkanlığı, besin destekleri kullanımı, besin tüketim sıklığı ve 24 saatlik besin tüketim kaydının bulunduğu bir anket yoluyla toplanmıştır. İstatistiksel hesaplamalar IBM SPSS (sürüm 20.0) programı ile yapılmıştır. İki grup arasındaki kategorik farklar için ki-kare, sayısal farklar için normal dağılımlı olanlara student’s-t testi, normal dağılımdan uzak olanlara ise Mann-Whitney U testi uygulanmış, p<0,05 olduğu durumlarda gruplar arası fark anlamlı kabul edilmiştir. Futbolcuların yaş, boy ve vücut ağırlığı ortalaması sırasıyla 22,43±4,09 yıl, 1,77±0,06 m ve 73,47±8,74 kg’dır. Amatör futbolcularda bu değerlerin her biri profesyonel futbolculara göre daha düşüktür ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Futbolcuların ortalama enerji tüketimlerinin 2553±884 kkal/gün olduğu görülmüştür. Günlük ortalama karbonhidrat, protein ve yağ tüketimleri ise sırasıyla 4,2 g/kg (%48,52), 1,5 g/kg (%18,27), 1,2 g/kg (%33,19) olarak bulunmuştur. Amatör futbolcularda enerji, karbonhidrat (g ve %), kolesterol, C vitamini, sodyum ve iyot alımı, profesyonel futbolcularda ise yağ (%) alımı daha yüksek çıkmıştır (p<0,05). Futbolcuların %70,1’i günlük 2000 ml’den az sıvı tüketmiştir. Araştırma sonucunda amatör futbolcularda daha fazla olmak üzere her iki grupta da hatalı beslenme alışkanlıklarının olduğu saptanmıştır. Bunun düzeltilmesi için spor diyetisyeni ile işbirliği yapılması ve beslenme eğitimlerinin verilmesi tavsiye edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Amatör, Antropometrik Ölçüm, Beslenme Durumu, Futbol, Profesyonel 


Keywords: