BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet AYTÜRK, Ekrem YETER
AKUT ÖNYÜK AZALMASININ SAĞ VENTRİKÜL EKOKARDİYOGRAFİ PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Bu çalışmada kontrollü ve belirli limitte volüm değişikliğinin sağlıklı kişilerde, sağ ventrikül ekokardiyografik parametreleri üzerine etkisini incelemeyi amaçladık. Çalışma grubu 40 sağlıklı, erkek, gönüllü kan bağışçısından oluşmaktaydı. Bu kişilere 450 ml kan bağışı öncesi ve hemen sonrasında transtorasik ekokardiyografi yapıldı. Pulse-wave Doppler ile sağ ventrikül doluş, triküspid kapak lateral annülustan doku Doppler ile diyastolik parametreler ve M- Mode ile triküspid annüler düzlem sistolik hareketi (TAPSE) ölçüldü. E velosite anlamlı olarak azaldı (68.0± 15.1 vs 61.2±12.3 cm/sn p: 0.008). S’ and A’ velositeleri değişmedi (14.9±2.9 vs 14.7± 2.0 cm/sn p: 0.30; 13.8±2.9 vs 13.2 ±2.8 cm/sn p: 0.15) fakat E’ parametresinde anlamlı azalma görüldü (13.4±2.5 vs 12.0±3.0 P : 0.006). E’/A’ oranı değişmedi (1.0 ± 0.2 vs 1.0 ± 0.3). Miyokard performans indekste (MPI) benzer şekilde değişiklik olmadı. (0.55±0.17 vs 0.55±0.19 p: 0.52 ). Ejeksiyon zamanı anlamlı olarak azaldı (254,2±34,5 vs 238.5±23.4 p: 0.01). İzovolumetrik gevşeme ve kasılma zamanı da azaldı ancak istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı (69,2±34,2 vs 64.7±32.1 p: 0.54 msn ve 68.6 ±15.3 vs 65.9±14.8 msn p: 0.34 ). TAPSE anlamlı olarak azaldı (2.70 ±0.28 vs 2.52±0.26 p: 0.02). E’ velosite ve TAPSE volüm değişikliğine en hassas parametreler olarak öne çıktı. MPI, S’ A’ velositeleri ve E’/A’ oranı ise volüm azalmasına karşı dirençli parametrelerdi.

Anahtar Kelimeler: sağ ventrikül, TAPSE, transtorasik ekokardiyografi 


Keywords: