BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Derya KOCADAĞ, Süleyman ŞAHİN, Süleyman ÖZSARI
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELER VE AİLE HEKİMLERİNİN SUNDUĞU HİZMETLERDEN MEMNUNİYET: BOLU İLİ ÖRNEĞİ
 
Amaç-Yöntem: Amaç, aile hekimliği uygulamasına ilişkin düşünceler ve aile hekimlerinin sunduğu hizmetlerden memnuniyeti araştırmaktır. Evren, Bolu ilinde aile hekimliğinden hizmet alanlar oluşturmakta olup Eylül-Kasım 2015’te 552 kişiye anket uygulanarak SPSS20’de analiz edilmiştir. Normal dağılıma uygunluk Kolmogorov-Smirnov testi; değişkenler arasındaki ilişki SpearmanRho; farklılık analizi Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleriyle yapılmıştır. Bulgular: Veriler normal dağılmamıştır(p=0,000).Genel memnuniyet 4 faktörde boyutlanmış ve tüm faktörlerle korelasyonu pozitiftir. Tüm korelasyon katsayıları anlamlıdır (p(sig)=0,000). • Aile hekimliği uygulamasından memnuniyet; eğitim düzeyi (p=0,008), gelir düzeyi(p=0,030) ve hekime gitme sıklığına (p=0,000) göre; • Fiziksel imkanlardan memnuniyet; cinsiyet (p=0,005), meslek (p=0,006) ve hekime gitme sıklığına (p=0,001) göre; • Aile hekiminden memnuniyet; yaş (p=0,002) ve hekime gitme sıklığına (p=0,000) göre farklılık göstermektedir. • Katılımcıların %32,8’i sağlık sorunuyla karşılaştığında önce aile hekimine gittiğini ve yaklaşık yarısı yılda en az bir kez hekime gittiğini belirtmiştir. • %50,7’sinin uygulama bilgi düzeyinin “düşük veya orta” olduğu ve önce aile hekimlerine gitmedikleri görülmüştür. Sonuç: Eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve aile hekimine gitme sıklığı arttıkça uygulamadan memnuniyet artmaktadır. Kadınlar, erkeklere göre daha memnun olup hekime gitme sıklığı arttıkça fiziksel imkânlardan memnuniyet artmaktadır. Bilgi düzeyini “düşük” olarak belirtenler, sağlık sıkıntısında önce devlet hastanesine, sonra özel hastaneye, en son aile hekimine gittiğini; “orta” olarak belirtenlerse önce devlet hastanesine sonra aile hekimine gittiğini belirtmiştir. İlk başvuruda aile hekimine gitme oranlarının yükseltilebilmesi, sevk zincirinin oluşturulabilmesi için önce aile hekimine gidilmeme nedenleri araştırılabilir. İlk başvuruda aile hekimlerinin tercih edilmeme nedenlerinden birinin de bilgi eksikliği olabileceği düşünülmektedir. Nedenleri araştırılarak bilgi düzeyinin arttırılması için farkındalık çalışmaları, yazılı yayınlar yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği Sistemi, Hasta Memnuniyeti, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 


Keywords: