BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mihrican KAÇAR, Filiz YANGILAR, Sevil KARAHAN YILMAZ, Nazife YILMAZ
ADÖLESANLARDA SINAV KAYGISI VE BESLENME DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Adölesan dönem; büyüme ve gelişmenin en çarpıcı olduğu, biyolojik, psikolojik ve sosyal değişikliklerle karakterize çocukluktan erişkinliğe geçişi temsil eden bir süreci belirtmektedir. Sınav kaygısı kaygının özel bir halidir ve gelecekteki hayatlarını şekillendirmek üzere yola çıkan adölesan bireyler, bu dönemde doğrudan ya da dolaylı olarak sınav kaygısıyla karşılaşabilmekte, ortaya çıkan sağlık sorunlarından etkilenebilmektedir. Bu araştırma; liselerde öğrenimlerine devam eden, yaşları 16-18 arasında değişen ve üniversite sınavına hazırlanan adölesan bireylerde sınav kaygısının; beslenme alışkanlıkları ve ve antropometrik ölçümler ile ilişkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Tanımlayıcı Özellikler Formu, Antropometrik Ölçümler ve Westside Sınav Kaygısı Ölçeğinden oluşan anket formu kullanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS istatistik paket programı kullanılmış olup değişkenler arasındaki ilişkinin saptanması amacıyla uygun istatistiksel testler yapılmıştır. Katılımcıların %46.5’i erkek, %53.5’i kız öğrencilerden oluşmaktadır. Kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, beden kütle indeksi, son bir yılda kazanılan vücut ağırlığı, öğün sayısı, düzenli fiziksel aktivite, uyku süresi, yemek yeme hızı ve sınav kaygı puanları açısından anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Uyanık kalmak için besin tüketen öğrencilerin sınav kaygı puanları daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Akşam öğününde tercih edilen besinlerin sınav kaygı puanlarında fark oluşturduğu saptanmıştır (p<0.05). Bilişsel ve psiko-sosyal yönden gelişimin devam ettiği adölesan dönemde beslenmenin yeterli ve vücut gereksinimlerine uyumlu olması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Sınav Kaygısı, Besin Tercihi, Okul Performansı 


Keywords: