BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yasemin BAYAR, Levent BAYRAM, Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKİN
ADELOSANLARIN OBEZİTE İLE İLGİLİ FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu çalışmanın amacı adelosanlarda obeziteye dair farkındalığın cinsiyet, spor yapma durumu ve BKİ (Beden Kitle İndeksi) percentil grupları yönünden incelenmesidir. Çalışma, katılımcıların tamamı 11-13 yaş aralığında olup, 218 kız ve 205 erkek olmak üzere, 6 okuldan toplam 423 ortaokul öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların genel bilgilerini belirlemek için demografik özellikleri içeren kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Obezite Farkındalığı düzeyi ve alt boyutların (obezite farkındalığı, beslenme, fiziksel aktivite) puanları da Allen tarafından geliştirilen, Kafkas ve Özen tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Obezite Farkındalık Ölçeği kullanılarak belirlenmiştir. Kişisel bilgi formu ve ölçeğin uygulanması öğrencilerle yüz yüze görüşme şeklinde yapılmıştır. Verilerin analizi SPSS 21.00 istatistik programı ile kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre öğrencilerin %92,50’si zayıf ve normal percentil içerisinde yer alırken, 7,50’si ise fazla kilolu ve obez percentil içinde yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerin %65,50’si düzenli spor yaptıklarını ifade etmişlerdir. Obezite Farkındalığının Beslenme alt boyutunda erkek öğrencilerin farkındalık düzeyi kız öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p>0.039). Spor yapan öğrencilerin yine beslenme alt boyutunda farkındalık düzeyleri, yapmayanlara göre anlamlı derecede yüksektir (p>0.047). BKİ’nin karşılık geldiği percentil grupları (zayıf, normal, fazla kilolu, obez) arasında toplam obezite farkındalığı ve alt boyutlarına yönelik anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Öğrencilerin toplam obezite farkındalığı ve alt boyutlarına yönelik farkındalık durumlarının BKİ değerleriyle anlamlı bir ilişkisine rastlanmamıştır. (ORCID ID:0000-0002-6000-229X)

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Genç, Şişman, BMI, VKİ, Egzersiz, Hareket Azlığı 


Keywords: