BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mervenur GÖKÇEN, Aylin SEYLAM KÜŞÜMLER
19 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE BESİN ETİKETİ OKUMA BİLGİ DÜZEYİ İLE DAVRANIŞA GEÇİRME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAŞ, KRONİK HASTALIK OLMA DURUMU VE COĞRAFİ BÖLGEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu çalışma 19 yaş üstü bireylerin yaş, kronik hastalığa sahip olma/olmama ve yaşanılan coğrafi bölge faktörlerine göre besin etiketi okuma bilgi düzeyi ile bu bilginin davranışa geçirilmesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma Türkiye’nin çeşitli illerindeki 19 yaş üstü çalışan ve çalışmayan kesimden 401 birey ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bireylerin etiket okuma bilgi düzeyini belirleyen ve bilgi düzeyinin davranışa geçirilmesini sorgulayan geçerli ve güvenilir anket kullanılmıştır. Yaş değişkenine göre bilgi düzeyinde anlamlı bir fark bulunamamıştır fakat 19-24 yaş grubundaki bireylerin 35-44 ve 45-55 yaş grubundaki bireylere göre bilgilerini davranışa daha az yansıttıkları görülmüştür. Kronik hastalığı olan katılımcıların etiket okuma bilgi düzeyi kronik hastalığı olmayan katılımcılarınkinden daha fazla olmasına rağmen davranışa geçirmede anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yaşanılan coğrafi bölge faktörüne göre ise bilgi düzeyinde ve davranışa geçirilmesinde anlamlı bir fark yoktur. Bireylerin bilgi düzeyleri fazla olmasına rağmen davranışa geçirmede coğrafik bölgelerde de farklılıklar olduğu ve bilgi seviyesi fazla olan bireylerin beklenildiği gibi davranışa geçirmedeki değerlerinin aynı oranda yüksek olmadığı ancak istatistiksel bir farklılık olmadığı gözlendiğinden dolayı daha kapsamlı olarak yapılacak çalışmalarda farklılıkların ve bilginin davranışa geçirilmesindeki problemlerin kaynaklarının araştırılmasına ihtiyaç vardır. Bireyler bilgi düzeyleri fazla olmasına rağmen davranışa aynı oranda geçirmediklerinden dolayı özellikle obezitenin engellenmesi amacı ile diyet tedavisinin yanında davranış değişikliği tedavisi olacak şekilde diyetisyenler ve psikologlar multidisipliner şekilde çalışarak bireylerin dolayısıyla toplumun daha sağlıklı olması için çabalamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Davranış, Obezite, Ürün etiketi 


Keywords: