BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Umut KERMEN, Durmuş ÜMMET
14-18 YAŞ ARASINDAKİ ERGENLERDE BOZULMUŞ YEME'NİN YAYGINLIĞI
 
Bu çalışma, 14-18 yaş arasındaki ergenlerde yeme bozukluğu geliştirmek için risk kabul edilen, bozulmuş yemenin yaygınlığını saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma verileri 2019-2020 yıllarında, İstanbul'un altı ilçesinde akademik lise ve meslek lisesinde eğitim gören 3266 öğrenciden toplanmıştır. Araştırma kapsamındaki okul türlerinin 12 tanesi akademik lise, 12 tanesi meslek lisesidir. Veriler tabakalı örneleme yöntemine göre alınmıştır. İlçelerdeki toplam öğrenci sayısı, okul türlerindeki toplam öğrenci sayısı ve cinsiyete göre öğrenci sayısı tabakalardır. Her bir tabakanın oranına göre okullardan veri alınmıştır. Veri alınan sınıflar ise rastgele belirlenmiştir. Katılımcılara demografik bilgiler formu ve Ergenler İçin Bozulmuş Yeme Ölçeği uygulanmıştır. Ölçeğin kesim noktası 31 puandır. Alınan 31 ve üstü puan bozulmuş yemenin varlığını göstermektedir. Araştırma kapsamındaki katılımcıların yaş ortalaması 15,77±1,19 yıldır. Bozulmuş yemeye sahip ergenlerin yaş ortalaması 15,79±1,14'tür. Katılımcıların 1779'u (% 55,1) kız, 1468'i (% 44,9) erkektir. 3266 katılımcıdan 567 tanesinin 31 puan ve üstü alarak bozulmuş yemeye sahip olduğu saptanmıştır. Bozulmuş yemeye sahip kız sayısı 440, erkek sayısı ise 127'dir. Kızlarda bozulmuş yemenin yaygınlığı % 24,7'dir. Erkeklerde yaygınlık oranı ise % 8,6'dır. Tüm ergenler için yaygınlık oranı % 17,3 olarak bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlar Türk lise öğrencilerinde bozulmuş yemenin ve dolayısılığı ile yeme bozukluğu riskinin yüksek oranda görüldüğünü göstermektedir. Yetişkinlerde, yaşlılarda çalışmanın tekrarlanak genel bir çerçeveye ulaşılması önerilmektedir. Araştırma sonuçlarının psikiyatri uzmanlarına, halk salığı uzmanlarına, diyetisyenlere, psikologlara, psikolojik danışmanlara ve eğitimcilere fikir vereceği ve yol göstereceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ergenler, Bozulmuş yeme, yaygınlık



 


Keywords: